VIE National Champion League

Ngày 27/02/2024

GIẢI VĐGQ VIỆT NAM
Quang Nam
17:00
2024/02/27
Viettel FC
GIẢI VĐGQ VIỆT NAM
Khanh Hoa
18:00
2024/02/27
Hoang Anh Gia Lai
GIẢI VĐGQ VIỆT NAM
Hai Phong FC
19:15
2024/02/27
Song Lam Nghe An
GIẢI VĐGQ VIỆT NAM
Cong An Ha Noi FC
19:15
2024/02/27
CLB Thanh Hoa

Ngày 28/02/2024

GIẢI VĐGQ VIỆT NAM
Becamex Binh Duong
18:00
2024/02/28
Hong Linh Ha Tinh
GIẢI VĐGQ VIỆT NAM
Nam Dinh FC
18:00
2024/02/28
TT Hanoi
GIẢI VĐGQ VIỆT NAM
CLB TPHCM
19:15
2024/02/28
CLB Binh DInh

Ngày 02/03/2024

GIẢI VĐGQ VIỆT NAM
Thanh Hoa
18:00
2024/03/02
Hoang Anh Gia Lai
GIẢI VĐGQ VIỆT NAM
Hai Phong FC
19:15
2024/03/02
Viettel FC

Ngày 03/03/2024

GIẢI VĐGQ VIỆT NAM
Quang Nam
17:00
2024/03/03
CLB Binh DInh
GIẢI VĐGQ VIỆT NAM
Song Lam Nghe An
18:00
2024/03/03
Nam Dinh FC
GIẢI VĐGQ VIỆT NAM
Khanh Hoa
18:00
2024/03/03
TT Hanoi
GIẢI VĐGQ VIỆT NAM
Cong An Ha Noi FC
19:15
2024/03/03
Hong Linh Ha Tinh
GIẢI VĐGQ VIỆT NAM
CLB TPHCM
19:15
2024/03/03
Becamex Binh Duong

Ngày 08/03/2024

GIẢI VĐGQ VIỆT NAM
Hong Linh Ha Tinh
17:00
2024/03/08
XM Hai Phong FC
GIẢI VĐGQ VIỆT NAM
Nam Dinh FC
18:00
2024/03/08
CLB Thanh Hoa
GIẢI VĐGQ VIỆT NAM
Hanoi FC
19:15
2024/03/08
Quang Nam

Ngày 09/03/2024

GIẢI VĐGQ VIỆT NAM
Hoang Anh Gia Lai
17:00
2024/03/09
Ho Chi Minh City FC
GIẢI VĐGQ VIỆT NAM
Binh Dinh
18:00
2024/03/09
Khatoco Khanh Hoa
GIẢI VĐGQ VIỆT NAM
Becamex Binh Duong
18:00
2024/03/09
Song Lam Nghe An